Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu via medical

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané: Via medical, s.r.o. IČO:47480327, so sídlom: Svätoplukova 2661/18, Pezinok, 902 01, zapísanej v OU.BA.OZPI-2013/05197-2, www.viamedical.sk , 

           Email: obchod@viamedical.sk

           Ďalej len „predávajúci“, na druhej strane je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len kupujúci).

 1. Kupujúcim je každý návštevník e - shopu, který prostredníctvom e - shopu vytvoril objednávku. Pre účely Zákona č. 102/2014 sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar za účelom jeho predaja iným osobám za účelom podnikania, alebo výkonu zamestnania.
 2. Dodávateľom tovarov v e - shope je spoločnosť via medical, s.r.o., Svätoplukova 2661/18, 902 01 Pezinok.
 3. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené v e-shope.
 4. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e - shope výberom produktov kupujúcim a kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e - shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.
 6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 7. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené ceny vrátane nákladov s dodaním tovaru.
 4. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou v internetovom obchode v momente vykonania nákupu. Ceny sú platné pre územie Slovenskej republiky.
 5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom produktov kupujúcim a kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 2. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 3. Kupujúci vykonáva objednávku týmito spôsobmi:
 4. Prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode.
 5. Vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 6. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 7. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle predávajúcemu potvrdením objednávky.
 8. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 9. Bezodkladne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. 
 10. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. 
 11. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na čísle: +421 910 749 188 do 24 hodín od jej potvrdenia. 
 12. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za takúto zjavne chybnú cenu dodať ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o dodaní tovaru za týchto podmienok.
 13. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až po prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.                                   IV.  Zákaznícky účet 
 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode, môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru, sú považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu ja zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných k prístupu k jeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajú z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

       Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

       1. Nákup nad 20 €: Doprava zadarmo. Platba prevodom na náš účet Unicredit Bank je zadarmo. Platíte vopred. Dodanie do 3 dní.

           Všetky pokyny  k platbe obdržíte emailom po potvrdení objednávky.

       2. Na dobierku: u kuriéra DPD. Cena dobierky je 1 €, DPD kuriér: 4,50 €. Nákup nad 20 €: Doprava zadarmo. Platíte pri prevzatí.

       3. Predávajúci nepovažuje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu, či inú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

       4. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú platbu                 u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

    VI. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 1. Na adresu určenú kupujúcim v objednávke.
 2. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 3. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim.
 4. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 5. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto, určené kupujúcim pri objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady na opakované doručenie. V prípade neprevzatia tovaru berie kupujúci na vedomie výšku vymáhaných nákladov vo výške 15 -100 €.
 7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru, prípadne odoslaný na emailovú adresu, ktorú zákazník uviedol.
 9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov za dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.
 10. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie, či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom, kedy mal tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 VII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní. Spotrebiteľ, pokiaľ chce využiť toto právo, je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení a odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu s dokumentáciou k tovaru a originálom faktúry. (§10 ods.1 Zákona). Prosíme poslať takúto zásielku doporučene a ako poistenú zásielku. Neposielajte nám, prosím, zásielku ako dobierku, takáto nebude prevzatá.
 3. Lehota na vrátenie nepoužitého produktu je 14 dní od odstúpenia od zmluvy, produkt musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý. Po otvorení ho už nemožno reklamovať, vzhľadom na to, že ide o doplnky výživy a kozmetické produkty.
 4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
 5. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.
 6. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 VIII. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak.
 2. Ak je tovar skladom, je podľa kapacitných možností expedovaný v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero produktov a niektoré nie sú momentálne skladom, informujeme kupujúceho o možnosti dodania čiastočných dodávok tovaru.
 4. Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaná faktúra (daňový doklad), ako aj ostatné dokumenty od výrobcu.

 IX. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu, ktorá je uvedená v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doporučuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo objednávke.

 X. Riešenie sporov online

 1. Platforma riešenie sporov online: Kupujúci –spotrebitelia, sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojho sporu, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na stránke http: //ec.europa.eu/consumers/odr./. Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ, môže priložiť dokumenty na podporu svojej žiadosti.

XI. Práva z vadného plnenia

 

       1. Zaručujeme, že v v dobe prechodu nebezpečia škody na Tovar, je tovar bez vád, hlavne:

        a) Má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, ktoré sme uviedli v popise produktov, prípadne také, ktoré sa dajú s ohľadom na povahu produktov 

            očakávať. 

        b) Je vhodný pre účely, ktoré sme uviedli, alebo pre účely, ktoré sú pre daný typ produktov obvyklé.

        c)  Zodpovedá kvalite vzorky, ak bola kvalita stanovená podľa kvality vzorky.

        d) Je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti.

        e) Spĺňa požiadavky naň kladené právnymi predpismi.

        f) Nie je zaťažený právami tretích strán.        

 

 XII. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom obe strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia §3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár: Odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  1.9.2022